Общи условия1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между фирма “МЕТАЛВЕРК” ЕООД, наричанa за по-кратко МЕТАЛВЕРК, клиенти, възлагащи поръчки, наричани за по-кратко „Възложител” и партньори, осъществяващи доставка на материали, машини, оборудване, подизпълнение, наричани за по-кратко „Доставчик”.

2. Настоящите Общи условия представят договорното съдържание на деловите отношения между МЕТАЛВЕРК и Възложител и МЕТАЛВЕРК и Доставчик, доколкото не се допълват или изменят от специални разпоредби – в сила, или договорени за специфични поръчки, доставки или дейности, за действия или споразумения. Общите /специални/ условия са задължителни за Възложителя/Доставчика като съвкупност от правила за деловите отношения между него и МЕТАЛВЕРК.

3. Общите условия и тяхното действие не е ограничено във времето и по обхват. Те не се отнасят само до отделна поръчка или сделка, които МЕТАЛВЕРК може да предостави.

4. МЕТАЛВЕРК не гарантира и не отговаря за промени, отнасящи се до правния режим на поръчката или сделката или за фактически събития, настъпили поради причини извън нейния контрол.

5. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Контрагентите (Клиенти и Доставчици) на МЕТАЛВЕРК декларират съгласие да предоставят на МЕТАЛВЕРК лични данни, предоставяни в онлайн платформата за запитвания, подадени чрез електронната поща или на място в офиса. Със съгласието си, с настоящите общи условия, Контрагентът декларира, че доброволно е предоставил своите лични данни и данните на упълномощените от него лица и дава изричното си съгласие МЕТАЛВЕРК да съхранява, обработва и използва личните му данни, тези на упълномощените от него лица, като се съгласява и оторизира МЕТАЛВЕРК да предоставя информация или лични данни за Контрагентът на нейни адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, в договорни отношения с МЕТАЛВЕРК, както и на други финансови институции в страната и в чужбина, в случаите когато те принадлежат към същата фирмена група или са свързани с МЕТАЛВЕРК лица по смисъла на приложимото право, включително за целите на предлагането на продукти, услуги и проучвания относно предлаганите от МЕТАЛВЕРК продукти и услуги.

1. Всички услуги, предоставяни от МЕТАЛВЕРК, се калкулират на база моментна пазарна стойност на вложените материали, необходимото технологично време за изработката на поръчката и използвания човешки ресурс за изпълнението ú.

2. Запитване, поръчка или потвърждение за поръчка за изработка се приема по електронен път, на упоменатите на интернет страницата на МЕТАЛВЕРК електронни пощи. Всяка поръчка се счита за сключен договор за изработка. Потвърждение за стартиране на поръчка за изработка, от страна на Клиента, по телефона, се счита само за старт на материалното осигуряване, по даденото задание. За фактическо възложение и реален старт на изпълнение, се приема официално писмено възложение по електронен път.

3. Поръчка за изработка се счита за приета от МЕТАЛВЕРК, чрез писмено потвърждение на електронната поща и/или изпращане на документ за плащане, към Клиента. Отговорност на Клиента е да гарантира, че предоставеният електронен адрес е коректен, така че електронните писма, изпратени от МЕТАЛВЕРК, да бъдат получени на неговия адрес. В частност, отговорност на Възложителя e, ако се използват SPAM филтри, да гарантира, че всички електронни писма от МЕТАЛВЕРК могат да бъдат доставени.

4. МЕТАЛВЕРК пристъпва към подробно ценообразуване, само при налична, цялата, необходима за целта, техническа информация: 3D модели и сглобени единици, генерирани и дефинирани в sheet metal среда или weldment среда (*.sldprt; *.sldasm; *.stеp; *.iges); 2D CAD файлове (*.dxf; *.dwg) и векторни чертежи (CAD; *.pdf), задължително на ниво детайл, с нанесени съответните стандарти и допуски; довършителни операции; изисквания за качествен контрол по стандарти, различни от работните на МЕТАЛВЕРК, с указани важните контролни размери.
След постъпило запитване от Възложител и представяне на необходимите документи и информация, свързани с поръчката, се изготвя ценово предложение (оферта), както следва:

4.1. за лазерно рязане, огъване, заваряване, механична обработка, поставяне на крепежи, и/или боядисване на листов материал.

4.1.1. Общи положения при стандартни калкулации при използване на материал от МЕТАЛВЕРК:

4.1.1.1. При калкулацията за разкрой, при който използваемостта е под цял лист, се взима минимум стойността на материала, кратен на ширината на листа (у) и 1/4 от дължината му (х) или при дължина на детайла, съизмерима с дължината му (х), се калкулира минимум 1/2 от ширината му (y). Към стойността му се добавя времето, необходимо за машинна настройка и за разкроя на детайла/детайлите. Предното важи, за стандартни материали и такива, които МЕТАЛВЕРК поддържa на склад. При нужда от закупуване на специален материал, клиентът заплаща 100% от стойността му, без значение колко от материала е използван.

4.1.1.2. При калкулация на листоогъване се взима предвид времето за подготовка, но не по-малко от 30мин.

4.1.1.3. Калкулация на течно боядисване се базира на габаритен размер или на база площ, получена при изготвяне на чертеж от 3D софтуер, но не по-малко от 1 м2.

4.1.2. МЕТАЛВЕРК изпълнява поръчки и с материал на клиентa. В случай че материалът се осигурява от клиента, върху времето за лазерно рязане се добавят 20%, поради налагащите се промени в технологията на машините за разкрой. Допустимият брак при лазерно рязане с материал на клиента е до 5% от тиража.

4.1.3 Възложителят е запознат и приема, че МЕТАЛВЕРК си запазва правото да отказва да изпълни поръчка с материал на клиента, ако доставеният материал не отговаря на нашите изисквания, което включва: отклонения в равнинността на материала извън нормите, както следва: DC01 - EN 10130/EN10131 FS; S235/355/420 – EN10025/EN10051 FS; DX51D+Z275 - EN 10346/EN10143 FS; DX51D+AZ (Galvalume) - EN10346/EN10143 FS; DX51D+ZM (Magnelis) - EN 10346/EN10143 FS; всякакви нарушения на лицевата повърхност, в това число подбитости, надрасквания, стартирал процес корозия и т.н.

4.1.4. Възложителят е запознат и приема, че при поставяне на материала върху машините за разкрой се получават следи и отпечатъци, които могат да бъдат сведени до минимум, но не и да бъдат избегнати. Огъването с абкант-преса оставя следи върху материала в линията на огъване.

4.2. Възложителят е запознат и приема, че след завършване на първата поръчка, МЕТАЛВЕРК си запазва правото на пост-изчисление и евентуална корекция на цената, при бъдещо повторно възложение.

4.3. Възложителят е запознат и приема, че при допуснати от негова страна пропуски или грешки в подадената документация, МЕТАЛВЕРК не носи отговорност, а отстраняването им е за сметка на Възложителя.

5. Стандартният срок за изготвяне на индикативна оферта от страна на МЕТАЛВЕРК e 2 (два) работни дни, но в зависимост от обема на заданието и целостта на получената от Възложителя информация, както и при липсата на векторни чертежи, този срок може да се удължи до 5-7 работни дни. (Векторизация на чертежи от страна на МЕТАЛВЕРК, се калкулира на време и се включва в ценовото предложение). Корекцията на пропуски или грешки, допуснати в модели и чертежи на клиента, се калкулират допълнително, без значение, на кой етап на изпълнение на поръчката е направена корекцията.

6. Конкретно ценово предложение се изготвя своевременно след официално потвърждение на заданието и се подава до 5 работни дни.

7. Всяко едно ценово предложение е валидно 30 (тридесет) дни. Срокът за изработка заложен в него, важи при потвърждение до 2 (два) работни дни, считано от получаването му, което е времето, в което се пазят и заявените за поръчката материали. Валидността се отнася само до услугите на МЕТАЛВЕРК. Ако има промени в цените на материала, преди да бъде потвърдена поръчката от страна на Клиента, МЕТАЛВЕРК си запазва правото да прави ценови корекции.

8. Индикативният срок за изпълнение на поръчка е 20 работни дни. Реалното време за изработка се изчислява на база моментното натоварване и планираните производствени задачи. Срокът може да бъде намален или удължен също и на база сложност на изпълнение.

9. При възможност, поръчки за изработка се изпълняват в рамките на 3 (три) дни, ако те не изискват доставка на специализиран материал и ако обемът им не надхвърля 2 часа време за разкрой. При доставка на нестандартни материали, срокът за изпълнение на заданието започва да тече от деня, в който материалът бъде доставен в базата на МЕТАЛВЕРК.

10. Изпълнението на всяка поръчка в МЕТАЛВЕРК е с предварително уточнен технологично-производствен процес. Ако по време на производство се установи невъзможност за изпълнение, МЕТАЛВЕРК има право да поиска предоговаряне на стойността на поръчката, заради промяна в технологията или необходимостта от допълнителни разходи за подизпълнение, или да се откаже от нея, като предаде детайлите на етапа на тяхната готовност, като за целта получава само 90% от договорената сума, но свързана пряко с етапа на изпълнение на детайлите.

11. Възложителят е запознат и приема, че при нанасяне на корекции по заданието, подадени писмено от негова страна, след стартирана вече поръчка, производството й се стопира на етапа, в който се намира. Нанасят се необходимите промени в производствената документация. При възможност, произведените до момента детайли се коригират. Всички направени разходи за нанесените промени, както и произведени вече детайли, невъзможни за корекция, са за сметка на Възложителя. Срокът на поръчката се удължава с толкова дни, колкото е отнела преработката на документацията и детайлите.

12. Стандартни цени и условия на плащане:

12.1. Цени

12.1.1. Минимална стойност на поръчка за обработка на листов материал - 240лв. с ДДС (включва цена за NC програмиране)

12.1.2. Разходи за 3D моделиране – 80.00лв./час, но не по-малко от 30мин.

12.1.3. Разходи за 2D моделиране – 40.00лв./час, но не по-малко от 30мин.

12.1.4. Разходи за NC програмиране – 25.00лв./бр. програма за разкрой (само за нови детайли). Не се начисляват за поръчки над 600.00лв. за лазерно рязане на листов материал.

12.1.5. Цените на МЕТАЛВЕРК са франко склад (ex works). Опаковка, транспорт, транспортни и митнически такси, се начисляват отделно. Транспортна или друг вид застраховка може да бъде сключена по желание на Възложителя и за негова сметка.

12.2. Условия

12.2.1. Преди стартиране на изпълнение на поръчка за нов клиент се изисква 100% авансово плащане.

12.2.2. За поръчки за изработка на стойност под 400.00лв. – 100% авансово плащане, освен в случаите, когато има подписан Договор, в който изрично се определят условията на плащане.

12.2.3. За поръчки за изработка над 400.00лв. – 50% аванс и 50% при готовност за спедиция.

12.3. Плащането на дадена поръчка се счита за извършено, когато сметката на МЕТАЛВЕРК бъде кредитирана с еквивалента на плащането. В случай на закъснение на плащане, при условия на отложено плащане, на Възложителя се начислява лихва от 10% на годишна база. При частично плащане на просрочени задължения от страна на Възложителя, същите се погасяват в поредността на тяхното възникване.

12.4. За поръчки, различни от стандартните, се подписва договор за изпълнение, при който се договарят условия и сроковете за изпълнение и начин на плащане.

12.5. Производство на мостра (прототипно изделие):

12.5.1. Лазерно рязане на листов материал – калкулира се тиражна цена, която се умножава по три за протипното производство;

12.6. Ако изпълнението на дадено задание е свързано с изработка или закупуване на специализиран нестандартен инструментариум, стойността му е дължима 50% при стартиране на поръчката и 50% при готовност за спедиция. Това важи и за изработка на мостри.

12.7. При отказ на поръчка едностранно от страна на Възложителя, след платен аванс, но преди стартиране на доставки и производствени цикли, Възложителя има право на 50% от платената авансово сума. Ако е стартирал процес по доставка или е стартирано производство, Възложителят дължи всички суми по договора, до етапа на изработка на детайлите. Всичкият изработен материал и/или детайли се предават на Възложителя с приемо-предавателен протокол и фактура.

12.8. При невъзможност да се изпълни заявката в договорения срок, по вина на МЕТАЛВЕРК, МЕТАЛВЕРК дължи обезщетение в размер на 0,1% на ден, но не повече от 10% от стойността на поръчката. МЕТАЛВЕРК не поема отговорност за забавяне или неизпълнение, поради форсмажорни обстоятелства, свързани със закъснели доставки на суровини и материали, поради лоши атмосферни условия или тежки аварии по машини, свързани с изработката на конкретното задание.

12.9. При едностранно прекратяване на поръчката от страна на МЕТАЛВЕРК, в рамките на 24ч., от официално възложение, на клиента се връща авансовата сума, ако прекратяването е свързано с невъзможност за изпълнение на заданието, появило се в процеса на производство.

12.10. Стандартно опаковката се извършва от МЕТАЛВЕРК по утвърдени стандарти, с цел предотвратяване на евентуални дефекти, причинени при транспортиране на стоките. При възможност стоките се опаковат върху нови евро палети, чиято цена се включва в цената на опаковката. МЕТАЛВЕРК изкупува обратно евро-палета, ако той бъде върнат в същото състояние.

12.11. Товаро-разтоварни дейности, при експедиция на стоки или прием на клиентски материал, се извършват с транспортно-складова техника, само в превозни средства, подходящи за механизирано товарене. Цената на товаро-разтоварните дейности са включени в цената на опаковката. Всяко товарене на ръка е ангажимент на възложителя.

12.12. Преопаковане на готова за спедиране стока на клиент, поради изпращането на несъобразен с габаритите на товара транспорт, се извършва само при възможност за отделяне на човешки ресурс и срещу заплащане на времето за положения допълнителен труд в размер на 20.00лв./час на човек.

12.13. МЕТАЛВЕРК съхранява готовата продукция без начисляване на такса за съхранение на склад до 3 (три) работни дни от писмено уведомяване на клиента за готовност за спедиция. Всеки следващ ден се таксува по 0.25€/м2 за палето-място или заета площ.

13. Иск за рекламация на издадена продукция се приема не по-късно от 3 работни дни, считано от получаването ù.

14. Възложителят е запознат и приема, че при възлагане и заплащане на конструктивна разработка на изделие, МЕТАЛВЕРК си запазва правото да съхранява производствената документация, като декларира правилното и съхранение и не я предоставя на трети лица. Собствеността на документацията е на Възложителя, но е на отговорно пазене във МЕТАЛВЕРК. По желания на възложителя, МЕТАЛВЕРК предоставя 2D чертежи във векторен PDF формат.

МЕТАЛВЕРК може да достави всеки стандартен вид, размер и дебелина материал.

Стандартни материали листов прокат:

ВЪГЛЕРОДНИ СТОМАНИ: DC01, S235JR, S355JR, S420MC;

ГАЛВАНИЗИРАНИ СТОМАНИ: DX51D+Z275, DX51D+AZ, DX51D+ZM;

НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ: AISI 304, 316L;

АЛУМИНИЙ: 1050, 5754, 6082, 7075.

1. За доставчик на материали за нуждите на МЕТАЛВЕРК, се допускат само одобрени според ИСУК фирми.

2. За всяка доставка на материал МЕТАЛВЕРК изисква от доставчика сертификат 3.1 или най-малко 2.2 и декларация за съответствие с европейските норми.

3. МЕТАЛВЕРК не приема стоки, доставени в опаковка, различна от оригиналната или с нарушена цялост на опаковката.

4. Листовият материал се приема на база издадени документи, но при установяване на дефекти, водещи до невъзможност за коректно изпълнение, по време на разкроя му, се предявява рекламация към доставчика.

5. Всяка доставка от подизпълнител трябва да е придружена с документ за контрол на качеството, доказващ коректното му изпълнение, приемо-предавателен протокол, в който е указан номер на наша поръчка.

6. Товаро-разтоварни дейности се извършват само с транспортно-складова техника от подходящи за целта превозни средства. Всички материали трябва да са подходящо опаковани за разтоварване. Всяко разтоварване на ръка, по вина на доставчика, е негово задължение, в противен случай МЕТАЛВЕРК може да откаже прием на съответната доставка.

7. Всяка, издадена към МЕТАЛВЕРК фактура, стандартно се изплаща след 30 дни, освен ако не е договорен друг срок.

8. Фактури към доставчици се изплащат на съответен падеж, но веднъж седмично - в петък.

МЕТАЛВЕРК изпълнява заданията съгласно въведени стандарти за качество в СУК ISO 9001:2015.

За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.