Търгове по европейска програма


Във връзка с изпълнение на програма „Подобряване конкурентоспособността на Металверк ЕООД чрез прилагане на енергоефективни мерки в предприятието“, се публикуват процедури за избор на изпълнител чрез публична покана.

СМР Търг

Днес, 05.01.2018 г. във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0902 – С01/18.08.2017 г. „Подобряване конкурентоспособността на Металверк ЕООД чрез прилагане на енергоефективни мерки в предприятието“, се публикува процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда по обособени позиции: ОП 1: Топлоизолация на външните стени и подмяна на дограма с нова PVC дограма; ОП 2: Смяна на осветление с LED осветителни тела“

Краен срок за подаване на оферти: 12.01.2018 г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Пакетът документи за участие може да намерите ТУК.

РЕШЕНИЕ № 01 / 25.01.2018 г. за прекратяване на Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Смяна на осветление с LED осветителни тела“.

Решението може да намерите ТУК.

Търг за LED осветление

На 12.02.2018 г. „Металверк“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда - смяна на осветление с LED осветителни тела“.

Краен срок за подаване на оферти: 19.02.2018 г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Пакетът документи за участие може да намерите ТУК.

Търг за ДМА

На 28.05.2018 г. „Металверк“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Комплект заваръчни апарати и приспособления (8бр.) Обособена позиция 2: Пясъкоструйна машина за почистване на корозирали метали (1бр.) Обособена позиция 3: Машина огъваща (1бр.)

Краен срок за подаване на оферти: 04.06.2018 г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Пакетът документи за участие може да изтеглите от ТУК.